Responsive image

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự

Ngày đăng: Tháng 10. 10, 2019

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
  • Tháng ba 12, 2018
Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
  • Tháng 1. 8, 2018
KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2017
  • Tháng 12. 22, 2017
Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người nghèo và đối tượng chính sách
  • Tháng 11. 12, 2017
Công văn số 3157/STP-VP của Sở Tư pháp về việc triển khai việc tham gia gửi bài dự thi về gương người tốt, việc tốt.

Ngày đăng: Tháng 9. 4, 2019

Thực hiện Công văn số 10/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/8/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về việc tuyên truyền, vận động tham gia gửi bài dự thi viết về gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố hướng đến chào mừng Đại hội thi đua, yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Theo: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
  • Tháng ba 22, 2019
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
  • Tháng 1. 23, 2019
Thông báo số 138/TB-TGPLNN ngày 19/11/2018 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
  • Tháng 11. 19, 2018
Thông báo số 95/TB-TGPLNN ngày 28/08/2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng
  • Tháng 8. 28, 2018