Responsive image

Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: Tháng ba 12, 2018

Ngày 07/3/2018, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Hội đồng PHLN) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo:

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
  • Tháng 1. 8, 2018
KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2017
  • Tháng 12. 22, 2017
Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người nghèo và đối tượng chính sách
  • Tháng 11. 12, 2017
Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
  • Tháng 11. 12, 2017
Thông báo số 95/TB-TGPLNN ngày 28/08/2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: Tháng 8. 28, 2018

Thông báo về việc lựa chọn Luật sư ký kết hợp đồng thực hiện Trợ giúp pháp lý

Theo: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng

Thông báo số 2569/TB-STP ngày 10/8/2018 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng về việc ký hợp đồng thực hiện TGPL và đăng ký tham gia thực hiện TGPL
  • Tháng 8. 13, 2018
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  • Tháng sáu 22, 2018
Công văn số 548/STP-TGPL ngày 26/02/2018 của Sở Tư pháp về việc đánh giá chất lượng công tác trợ giúp pháp lý
  • Tháng 2. 27, 2018
Công văn số 181/STP-TGPL ngày 17/01/2018 của Sở Tư pháp về việc rà soát, thống kê người thuộc diện được TGPL
  • Tháng 1. 19, 2018